1. V Papinovom hrnci možno dosiahnuť teplotu varu vody

viac ako 100 stupnov Celzia

rovných 100 stupnov Celzia

menej ako 100 stupnov Celzia

 

 1. Na Mont Blancu je teplota varu vody

viac ako 100 stupnov Celzia

rovných 100 stupnov Celzia

menej ako 100 stupnov Celzia

 

 1. Po zdokonaľovateľovi tepelného motora a vynálezcovi JamesoviŹ Wattovi je pomenovaná jednotka fyz.veličiny

práca

teplo

sila

výkon

 1. Od čoho závisí polohová energia telies ?

od rýchlosti a hmotnosti telesa

od výšky nad zemským povrchom a hmotnosti telesa

od veľkosti ich vzájomného pôsobenia

neviem

 1. Ak sa zväčší rýchlosť telesa dvakrát, potom sa jeho pohybová energia

dvakrát zväčší

dvakrát zmenší

štyrikrát zväčší

nezmení sa

 1. Ak teleso dosiahne teplotu vyparovania, zmení svoje skupenstvo

z pevného na kvapalné

z pevného na plynné

z kvapalného na plynné

z planného na kvapalné

 1. Skupenské teplo sa uvoľnuje pri

tuhnutí, vyparovaní a sublimácii

tuhnutí, kondenzácii a desublimácii

topení, vyparovaní a desublimácii

neuvoľňuje sa pri žiadnej skupenskej premene

 1. Pri topení,vyparovaní a sublimácii sa skupenské teplo

spotrebuje

uvoľňuje

transformuje

stráca sa

 1. Opačný dej skupenskej premeny vyparovania sa nazýva

desublimácia

topenie

kondenzácia

tuhnutie

 1. Prechod z kvapalnej fázy do pevnej nazývame

tuhnutie

topenie

kondenzácia

sublimácia

 1. Definícia merného skupenského tepla znie:

fyz.veličina popisujúca, koľko tepla musíme dodať látke, aby zmenila svoje skupenstvo

fyz.veličina popisujúca, koľko tepla musíme dodať látke s hmotnosťou 1 kg, aby zmenila svoje skupenstvo

fyz.veličina popisujúca, koľko tepla musíme dodať látke s hmotnosťou 1 kg, aby sa zohriala o 1 stupeň Celzia

 

 1. Teplo vedú najlepšie

plasty

voda

kovy

plyny

 1. Teplota látky sa pri zmene skupenstva

nemení

rastie

klesá

určitý časový úsek sa nemení, potom rýchlo narastá

 1. Pokles vnútornej energie telesa sa prejaví

poklesom rýchlosti tepelnej výmeny

poklesom teploty

rastom teploty

rastom vnútorného tlaku

 1. Vnútorná energia je

miera pohybu telesa

súčet polohovej a pohybovej energie všetkých častíc telesa

množstvo energie, ktoré treba dodať látke, aby sa zohriala o 1 stupen Celzia

 

 1. Počas Joulovho pokusu vykonala gravitačná sila prácu 12,6 kJ. Ako sa zmenila teplota vody ?

vzrástla o 1 Celziov stupeň

poklesla o 1 Celziov stupeň

vzrástla o 3 Celziove stupene

poklesla o 3 Celziove stupene

 1. Koľko tepla musí prijať 250 ml vody, aby sa jej teplota zvýšila o 1 stupeň Celzia ?

16,8 kJ

8,4 kJ

42 kJ

4,2 kJ

 1. Kedy sila pôsobiaca na teleso nevykonáva prácu pri
  jeho premiestňovani ?

keď pôsobí na pevnej kladke

keď je sila kolmá na smer pohybu

keď používame jednoduché stroje

 

 1. Prečo sa pílka pri pílení dreva zohrieva viac ako samotné drevo?

pretože kovová pílka je lepší tepelný vodič ako drevo

pretože drevo sa nepohybuje, teda nemá pohyb.energiu, ktorá by sa premenila na vnútornú

neviem

 

 1. Príkon je

práca, ktorú stroj vykoná za 1 sekundu

energia, ktorú stroj spotrebuje za 1 sekundu

práca, ktorú stroj vykoná navyše

 

 1. Od čoho závisí veľkosť vykonanej práce ?

od dráhy a rýchlosti, po ktorej sa teleso pohybovalo

od použitého zariadenia

od sily, ktorá pohyb spôsobila a prejdenej dráhe

 

 1. Pri tuhnutí voda svoj objem

nemení

zväčšuje

zmenšuje

 

 1. Keď pôsobíme silou 1 N po dráhe 1 meter,

vykonáme prácu 1 J

podáme výkon 1 W

pôsobíme tlakom 1 Pa

máme hmotnosť 1 kg

 1. Použitím jednoduchých strojov sa práca neušetrí, pretože

koľkokrát sa zväčší sila, toľkokrát sa zväčší dráha

koľkokrát sa zväčší sila, toľkokrát sa zmenší dráha

koľkokrát sa zmenší sila, toľkokrát sa zväčší dráha

koľkokrát sa zmenší sila, toľkokrát sa zmenší dráha

 1. Voľná kladka nám toľkokrát zväčší silu, ktorou pôsobíme,

na koľkých lanách je zavesená

koľkokrát za lano potiahneme

Nezväčší silu, iba zmení smer

 

 1. Pevná kladka

dvojnásobne zväčšuje silu

dvojnásobne zmenšuje silu

nemení veľkosť sily, iba mení jej smer

štvornásobne zväčšuje silu

 1. Polohovú energiu vypočítame ako

súčin hmotnosti telesa, gravitačnej konštanty a vzdialenosti od zemského povrchu

súčin hmotnosti telesa a jeho rýchlosti

podiel hmotnosti telesa a jeho rýchlosti

 

 1. Čo sa stane s prácou, ktorú vynaložíme na uvedenie telesa do pohybu ?

táto energia sa stratí

zmení sa na pohybovú energiu telesa

zmení sa na vnútornú energiu telesa

 

 1. Ako nazývame každú "uloženú" prácu ?

účinnosť

teplo

energia

výkon

 1. Výkon vypočítame ako

podiel času a práce

podiel práce a času, za ktorý bola táto práca vykonaná

súčin práce a času, za ktorý bola táto práca vykonaná

 

 1. Kilowatthodina je

práca, ktorú pri výkone 1 kW vykoná el.sila za 1 hodinu

výkon prepočítaný na 1 hodinu

udáva účinnosť elektromera

 

 1. Ktorá z jednotiek nie je základnou jednotkou ?

watt

joule

joule na kilogram

wattsekunda

 1. Ako nazývame spotrebič s účinnosťou 1 ?

nadpriemerný

perpetuum mobile

nefunkčný

stabilný

 1. Stroj má výkon 200 W . Za aký čas vykoná prácu 1000 J ?

5 sekúnd

5 minút

10 sekúnd

10 minút

 


Ak ste nazbierali menej ako polovicu, mali by ste sa nad sebou vážne zamyslieť. Tento test je totiž určený pre žiakov 8. ročníka ZŠ.