Na nasledujúcich stránkach nájdete vyriešené niektoré vybrané príklady z knihy V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, 6. vyd., ktoré tvoria súčasť kurzov Fyzika IFyzika II na vysokých školách technického smeru a niektorých vysokých školách prírodovedného zamerania. Pri každom príklade je zadanie, vzorové riešenie a malý obrázok. Táto stránka je určená pre všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť riešiť príklady.

Zatriedenie príkladov podľa náročnosti:
jednoduché (úroveň 8. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ, G)
nenáročné (zvládnuteľné pre maturantov z F)
obtiažne (na ich riešenie je potrebná znalosť integtálneho a diferenciálneho počtu)

Dúfame, že po preštudovaní a vyriešení všetkých ponúkaných príkladov ich budete považovať za nenáročné a zvládnuteľné . Prajem veľa zdaru pri štúdiu a ešte viac pri skúškach.


In any particular theory, there is only as much
real science as there is mathematics.
/Immanuel Kant (1724-1804)/

     Zadania príkladov:
     Videoanalýza:

Riešené príklady:

  6. Zvislý vrh telies
  9. Priemerná rýchlosť cyklistu
 27. Archimedova špirála
 31. Rovnomerný a zrýchlený pohyb
 33. Rozbeh vlaku
 36. Zvislý vrh smerom nahor a nadol
 40. Odraz guľôčky
 42. Zrýchlený pohyb
 47. Priemerná rýchlosť automobilu
 53. Pohyb hmotného bodu po kružnici
 59. Smer pohybu lode
 61. Pohyb z vrcholu kužeľa
 74. Brzdiaca sila
 86. Intenzita spoločného gravitačného poľa
 91. Druhá kozmická rýchlosť
106. Ťažná sila motora auta
109. Predĺženie oceľovej špirály
110. Vytiahnutie valca z vody
121. Intenzita a potenciál gravitačného poľa
129. Balistické kyvadlo
185. Tangenciálna sila a skrútenie tyče
220. Zodvihnutie rovinnej hate
254. Horizontálna doska
258. Tlmené harmonické kmity
261. Rázy
264. Stojaté vlnenie
265. Rýchlosť pozdĺžnych a priečnych vĺn
269. Dopplerov princíp
285. Kalorimetrická rovnica
290. Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti materiálu
291. Zmena momentu zotrvačnosti
314. Stavová rovnica ideálneho plynu
343. Hustota vodíka
399. Entropia ideálneho plynu
403. Zväčšenie vnútornej energie bloku
417. Izotermická expanzia
420. Kompresor
426. Izotermická, izochorická, izobarická expanzia
434. Účinnosť stroja
559. Náboj Zeme a jeho plošná hustota
727. Homogénne magnetické pole
793. Elektromagnetický oscilátor
840. Odraz a lom svetelného lúča
908. Index lomu skla
918. Absolútne čierne teleso
935. Emitácia fotónu
954. Relativistický elektrón
1005. Rádioaktívny rozpad
1007. Rozpad rádioaktívneho polónia
1011. Rádioaktívny rozpad izotopuPoužitá a odporúčaná literatúra:
  1. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch. Bratislava, ALFA 1988, 6. vydanie, 592 s.
  2. Jackuliak a kol.: Zbierka úloh z fyziky 1. Žilina, EDIS 2002, 133 s. ISBN 80-7100-978-4
  3. Kučerová, A. - Mullerová, J.: Fyzika v príkladoch. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 2002, 166 s. ISBN 80-8040-183-7

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!