OBSAH

ÚVOD   ................................................................................................................................................................................................... 

3

CIELE PRÁCE   ....................................................................................................................................................................................

4

VÝVIN NÁZOROV NA PROCES VIDENIA, ORGÁN ZRAKU A PODSTATU SVETLA   ...................................................

6

1. OKO - ORGÁN ZRAKU   ...............................................................................................................................................................

21

1.1   

Ontogenéza a fylogenéza zrakového orgánu   ..................................................................................................................    

21

1.2   

Zloženie a činnosť zrakového orgánu   ..............................................................................................................................

24

1.2.1

Svetlo   .....................................................................................................................................................................................

24

1.2.2

Oko   ........................................................................................................................................................................................

25

1.2.3

Fotoreceptory sietnice   ........................................................................................................................................................

27

1.2.4

Fyziológia zrakového orgánu   ............................................................................................................................................

29

1.3   

Projekčný systém oka, utváranie vizuálneho obrazu   .....................................................................................................

30

1.3.1

Optické zobrazovanie   ..........................................................................................................................................................

31

1.4   

Akomodácia   ..........................................................................................................................................................................

33

1.5   

Poruchy zrakovej ostrosti (refrakčné chyby)   ..................................................................................................................

38

1.6   

Osobitosti očí živočíchov   ..................................................................................................................................................

38

2. VIDENIE   ...........................................................................................................................................................................................

42

2.1      

Fyziológia videnia   ...............................................................................................................................................................

42

2.1.1   

Pohyby očí   ...........................................................................................................................................................................

44

2.2      

Centrálne spracovanie zrakového podnetu   .....................................................................................................................

46

2.3      

Fotochemická podstata videnia   ........................................................................................................................................

47

2.4      

Adaptácia sietnice   ...............................................................................................................................................................

48

2.5      

Proces videnia   ......................................................................................................................................................................

50

2.5.1   

Centrálne a periférne videnie   .............................................................................................................................................

50

2.5.2   

Farebné videnie   ....................................................................................................................................................................

51

2.5.2.1   

Poruchy farebného videnia   ................................................................................................................................................

53

2.5.3   

Denné a nočné videnie   ........................................................................................................................................................

54

2.5.4.1

Zorné polia   ............................................................................................................................................................................

55

2.5.4.2

Binokulárne a stereoskopické videnie   ..............................................................................................................................

56

2.5.4.3

Vývoj binokulárneho videnia   .............................................................................................................................................

60

2.5.5   

Videnie pohybu   ....................................................................................................................................................................

62

2.6   

Podmienky a zákony zrakového vnímania  .........................................................................................................................

63

2.6.1   

Zrakové klamy   ......................................................................................................................................................................

65

2.6.1.1

Predmet a pozadie pri vnímaní   ............................................................................................................................................

66

2.6.1.2

Geometricko-optické (zrakové) klamy   ...............................................................................................................................

67

3. JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY   .................................................................................................................................................

70

3.1  

Ako zmeniť smer svetla alebo urobte si periskop   ..........................................................................................................

70

3.2  

Aké veľké má byť zrkadlo, aby ste sa v ňom videli celí?   ..............................................................................................

72

3.3  

Kúzlo so zrkadlom?   .............................................................................................................................................................

74

3.4  

Odraz svetla na skle a zrkadle   ............................................................................................................................................

75

3.5  

Minca, ktorá sa objaví   ........................................................................................................................................................

76

3.6  

Ako dostať z jedného pravítka dve   ..................................................................................................................................

78

 3.7  

Skrývačka alebo ako ukryť figúrku   ...................................................................................................................................

79

3.8  

Svetelný pavúk   ....................................................................................................................................................................

81

3.9  

Čierne zrkadlo   .......................................................................................................................................................................

82

3.10

Tajomstvo miznúceho obrázku   ..........................................................................................................................................

83

3.11

Svetlovod   .............................................................................................................................................................................

84

3.12

Svetelná fontána   ..................................................................................................................................................................

85

3.13

Znásobené odrazy   ...............................................................................................................................................................

86

3.14

Fermatov princíp   ..................................................................................................................................................................

87

3.15

Zdanlivé tvary a úkazy?   .....................................................................................................................................................

90

3.16

Deformujúce zrkadlá   ...........................................................................................................................................................

91

3.17

Zhotovte si lupu   ..................................................................................................................................................................

94

3.18

Hra na Galilea   ........................................................................................................................................................................

95

3.19

Optická čierna skrinka   .........................................................................................................................................................

97

3.20

Urobte si cameru obscuru   ..................................................................................................................................................

100

3.21

Má biela farba farby?   ..........................................................................................................................................................

102

3.22

Urobte si dúhu   .....................................................................................................................................................................

105

   3.23

Farby na vode   ......................................................................................................................................................................

107

3.24

Prečo je na čiernom pive biela pena?   ................................................................................................................................

108

3.25

Pruhované sklíčko   ...............................................................................................................................................................

109

3.26

Odkiaľ sa berú dúhové prstence?   .....................................................................................................................................

111

3.27

Koľko vlákien má šatka?   .....................................................................................................................................................

113

3.28

Dierka lupou   ..........................................................................................................................................................................

115

3.29

Tajomstvo zmiznutej pohľadnice   .......................................................................................................................................

116

3.30

Máte pravé „polaroidky“?   ..................................................................................................................................................

119

3.31

Prečo je obloha modrá?   .......................................................................................................................................................

120

3.32

Tajomstvo televíznej obrazovky   ........................................................................................................................................

122

   3.33

Akej farby máte tenisky?   ....................................................................................................................................................

125

3.34

Sila svetla   ..............................................................................................................................................................................

126

3.35

Možno dostať dva obrázky do jedného?   .........................................................................................................................

128

3.36

Načo sú nám dve oči?   .........................................................................................................................................................

129

3.37

Existuje slepá škvrna?   .........................................................................................................................................................

130

3.38

Zostrojte si jednoduchý stereoskopický obrázok   ..........................................................................................................

131

3.39

Vyskúšajte sa   .......................................................................................................................................................................

132

4. TROJROZMERNÉ OBRÁZKY (NOVÁ DIMENZIA POČÍTAČOVEJ GRAFIKY)   ...........................................................

135

4.1   

Čo je stereoskopia ?   ............................................................................................................................................................

135

4.2   

Neverte svojim očiam!   ........................................................................................................................................................

137

4.3   

Ako sa stereogramy dostali medzi ľudí   ...........................................................................................................................

138

4.4   

Princíp stereogramov   .........................................................................................................................................................

141

4.5   

Plastický (priestorový) efekt   .............................................................................................................................................

141

4.6   

Program 3D-Phantasies   ......................................................................................................................................................

142

4.7   

Ako vidieť stereogramy   .....................................................................................................................................................

143

4.7.1

Techniky nazerania ...............................................................................................................................................................

143

4.7.2

Pohľad na autostereogram   ................................................................................................................................................

145

4.8   

Niekoľko slov na záver k stereogramom   .........................................................................................................................

146

5. HISTORICKÝ KALENDÁR TECHNICKÝCH OBJAVOV SÚVISIACICH S OPTIKOU   ...............................................

148

ZÁVER   ................................................................................................................................................................................................

174

POUŽITÁ LITERATÚRA   ................................................................................................................................................................

179

POUŽITÝ PROGRAM   .....................................................................................................................................................................

180