"Múdri sa učia z chýb iných a

tí ostatní sa nepoučia ani zo svojich vlastných ..."


Aj múdry schybí ...

   Stalo sa už dobrým zvykom u niektorých študentov najprv odpovedať na otázky a až potom porozmýšľať. To je ten lepší prípad. Tá druhá skupina len odpovedá. Avšak len občas, ak si na niečo spomenie a rozmýšľanie necháva na tých ostatných. Nuž čo, neostáva nám niekedy nič iné, len sa pousmiať nad výrokmi "múdrych". Tí starší skôr zaplačú, keď vidia, kam to naše vysoké školstvo smeruje. A ostatní, ktorí ešte doposiaľ nepochopili, nad čím sa spolužiaci zabávali, majú možnosť pochopiť to teraz.

   Dúfame, že nad nasledujúcimi riadkami sa nielen dobre pobavíte, ale hlavne si zoberiete ponaučenie s chýb druhých. (A kto by to náhodou predsa len nepochopil, nechajte si to vysvetliť, aby sa vám to nestalo osudným na skúške.)


Date: 20. IV. 2006

Základná jednotka pre hmotnosť je v gramoch, nie?
No veru nie!

Date: 6. IV. 2006

Konštatovanie: Tú studenú vodu som zobral z vodovodu asi moc teplú, lebo má 30 ºC, však pán profesor.

Otázka Na čo slúži kalorimeter?
Odpoveď: Kalorimeter je teplo odvádzajúca nádoba!
Isto?
No isto!

Date: 30. III. 2006

Konštatovanie? Prosím vás, to je nejaký fenomém, keď dám do 29 ºC vody 39 ºC teplé teleso a teplota vody klesne na 28 ºC?

Date: 22. III. 2006

Sú nejaké problémy tam vzadu?
Odpoveď: No ja sa ho pýtam, lebo sa ma pýtal, prečo to toľko vyšlo a ja mu vravím, že neviem.

Date: 8. III. 2006

Otázka Počúvate?
Odpoveď: Počúvame!
Otázka A čo som hovoril?
Odpoveď: Nepočul som...

Na tabuli máte vzťah pre obvodovú rýchlosť a vedľa pre porovnanie vzťah pre uhlovú rýchlosť.
A tá normálna je aká?

Date: 16. XII. 2005

Otázka Rozsah voltmetra je 6V. Aké napätie ukazuje ručička voltmetra?
Odpoveď: (po chvíli počítania na kalkulačke) 628 voltov!

Povedzte mi Ohmov zákon!
Odpoveď: Súčet prúdov v uzle je...

Date: 1. II. 2005

Na písomnej časti skúšky z Fyziky II:
Otázka: Tá "Šinderova rovnica", ktorá to bola otázka?
Aká? Takú nepoznám. Nemáte na mysli náhodou Schrödingerovú rovnicu?
Hej, hej, tú som myslel...

Date: 21. I. 2005

Záver z LC: Meraním sme získali prax do života, ktorá spočíva v tom, že na meranie sa treba psychicky a fyzicky pripraviť, aby meranie prebehlo správne.
To je síce pravda, ale záver treba doplniť o výsledky merania!
Date: 28. I. 2005

po oprave: Kyvadlo sme pootočili o jednu periódu, ktorú sme počítali ako jeden kmit. Kmitov sme počítali 100 a po 10 kmitoch sme zaznamenávali čas ...
Môžete spresniť výsledky vášho merania?
Date: 12. II. 2005

po spresnení: Meraním sme získali prax do života, ktorá spočíva v tom, že na meranie sa treba psychicky a fyzicky pripraviť, aby meranie prebehlo správne. Kyvadlo sme pootočili o jednu peródu, ktorú sme počítali ako jeden kmit. Kmitov sme počítali 100 a po 10 kmitoch sme zaznamenávali čas ...
Môžete mi to, prosím vás, voľakto vysvetliť?

Date: 29. X. 2004

Záver z LC: ... Ani teplota v laboratóriu nebola priaznivá (16º C) je na meranie dosť malá. No naše meranie postačuje...

Date: 27. X. 2004

Konštatovanie: 1/2 + 1/5 = 1/7
Ako ste k tomu došli?
No z hlavy, nie!?!

Date: 21. X. 2004

Otázka: Riešili ste doma zadaný príklad?
Odpoveď: Áno, zhruba som si pozrel zadanie.
A sused vyriešil príklad?
Áno, trochu som to riešil.

Prečo sa bočník nazýva bočníkom:
Odpoveď: lebo odbáča prúd preč!

Koľko mal vyjsť ten odpor?
6 ohmov, vyšlo vám?
Tesne vedľa, 16!

Riešite si príklady alebo robíte niečo iné?
Pracujeme, ale už na ďalšom cvičení!

Date:15. X. 2004

Otázka: Ako by ste vyriešili intenzitu elektrického poľa od dvoch nekonečne rozľahlých vodivých rovín nabitých elektrickým nábojom s plošnou hustotou obklopených vákuom?
Odpoveď: Ja by som to riešil nekonečne dlho!

Otázka: Odmerali ste už dĺžku toho drôtu?
Odpoveď: A načo, veď je taká istá, ako im vyšlo na predchádzajúcom cvičení!

Záver z laboratórneho cvičenia:
Nepresnosť, ktorá v našom meraní vznikla, môžeme odôvodniť hlavne našimi prehmatmi...

Date:24. IX. 2004

Ja pôjdem na skúšku z fyziky až keď sa naučím robiť na kalkulačke!

Date:7. VI. 2004

Na písomnej časti prijímacích pohovorov na Elektrotechnickú fakultu ŽU:
Otázka: Pán profesor, môžem sa vás voľačo poprosiť?
No prosím.
Môžem sa najesť?

Date:19. IV. 2004

Záver z laboratórneho cvičenia:
Pri meraní sme postupovali diskrétne a snažili sme sa predchádzať chybám, ktoré by mohli ovplyvniť meranie. Takže sme sa ani dákych vážnejších chýb ani nedopustili...
Otázka: A kde máte v referáte vypočítané chyby merania?
Odpoveď: Tak to sme nevedeli, tak sme tam radšej nechali voľné miesto.

Date:5. IV. 2004

Na laboratórnom cvičení:
Otázka: Akú máte na dnes prípravu?
Odpoveď: V ťahu!

Otázka: Čo je to adiabatická expanzia?
Odpoveď: Adiabatická expanzia je vypustenie tlaku...

Otázka: Odkiaľ máte tieto hodnoty?
Odpoveď: To som si ich trochu upravil, aby mi to vyšlo...

Date:30. III. 2004

Otázka: Aký je vzťah pre objem gule?
Odpoveď: Predsa obsah podstavy krát výška!

Date:29. III. 2004

Otázka: Kedy dôjde k adiabatickej expanzii?
Odpoveď: Otvorím ventil, aby to tam zasyčalo.

Date:22. III. 2004

Otázka: Aká je hodnota gravitačného zrýchlenia?
Odpoveď: Hm, 0.81, po zaokrúhlení 10.

Date:24.XI. 2003

Na laboratórnom cvičení pri preskúšaní teoretických vedomostí:
Otázka: Čo idete dnes merať?
Odpoveď: To ešte nevieme...

Date:21.XI. 2003

Otázka: Písomnú prípravu kde máte?
Odpoveď: Sused má. (svoju)
Otázka: A študovali ste to vôbec?
Odpoveď: Hej, teraz som to čítal!

Date:13.X. 2003

Poznámka: Počúvaj, vnútorný odpor tohto voltmetra je 3000 kW. Ten je ale odporný!

Date:11. III. 2003

... to aj tak dopadne, keď jeden meria a dvaja sa bavia!
My sme sa nebavili, my sme len viedli diskusiu, či meranie ide správnym smerom!

Date:4. III. 2003

Za g budeme dávať 8,6? (g = 9,81 m.s-2)
Ako ste na to prišli?
Intuícia ...

Date:26. II. 2003

Otázka: Ako je definovaná priemerná rýchlosť?
Odpoveď: Priemerná rýchlosť je definovaná ako rýchlosť za čas!

Date:17. XII. 2002

Otázka: Ako budete postupovať pri meraní Poissonovej konštanty?
Odpoveď: No, natlakujem to tam ...

Date:17. XII. 2002

Otázka: Ktorá je druhá platná číslica strednej kvadratickej odchýlky aritmetického priemeru?
[E = (116,67 ± 12,57)MPa]
Odpoveď: No 5 je!

Date:17. XII. 2002

Otázka: Do akého maximálneho prúdu môžete ísť? (6 mA)
Odpoveď: Do 24 milivoltov!

Date: 26. XI. 2002

Otázka: Čo sa deje po adiabatickej expanzii?
Odpoveď: Ono to tam fučí!

Date: 23. XI. 2002

Otázka: Charakterizujte Poissonovu rovnicu!
Odpoveď: Poissonova rovnica je zmena objemu a tlaku.

Date: 14. XI. 2002

Otázka: Čo hovorí Newtonov gravitačný zákon?
Niekoľko odpovedí:

1) Existuje sústava, kde teleso sa javí ako v pokoji, ale v rovnomernom priamočiarom pohybe. Takúto sústavu voláme inerciálna.

2) Teleso zotrváva v rovnomernom pohybe alebo v pokoji, ak na neho nepôsobia žiadne vonkajšie sily, ktoré tento stav zmenia. Takáto sústava sa nazýva neinerciálna vzťažná sústava.

Poznámka: Spomeniete si ešte aj na nejaký iný Newtonov zákon?

Date: 14. XI. 2002

Otázka: Čo hovorí Archimedov zákon?
Niekoľko podarených odpovedí:

1) Ak na voľný povrch kvapaliny padá tlak, potom vznikne v každom bode kvapaliny rovnako veľký tlak.

2) Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá je v rovnováhe kvapaliny s objemom, ktorý vytlačila ponorená časť telesa.

3) Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná hmotnosti tohto telesa a vztlakových vlastností danej kvapaliny.

Date: 10. XI. 2004

4) Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná objemu kvapaliny telesom vytlačenej.


Date: 12. XI. 2002

Otázka: Čo chcete odmerať?
Odpoveď: No predsa štúdium magnetického poľa Zeme.

Date: 8. XI. 2002

Otázka: Čo hovorí Hookov zákon?
Odpoveď: Modul pružnosti sa mení so zväščujúcim ohybom.

Date: 7. XI. 2002

Otázka: Ako určíte ohniskovú vzdialenosť?
Odpoveď: Keď nájdeme hrubší a tuhší obraz.

Date: 7. XI. 2002

Otázka: Ktorá je predmetová vzdialenosť?
Odpoveď: To je tá od začiatku svetla ...

Date: 5. XI. 2002

Otázka: Ako je definovaný moment zotrvačnosti?
Odpoveď: Moment zotrvačnosti je vzdialenosť od osi otáčania ...

Date: 5. XI. 2002

Otázka: Čo vyjadruje pohybová rovnica fyzikálneho kyvadla?
Odpoveď: Vektor momentu fyzikálneho kyvadla (značka mäkké i) ...

Date: 29. X. 2002

Otázka: Čo hovorí Stokesov vzťah?
Odpoveď: To je nejaká dlhá trubica ...

Date: 21. X. 2002

Počúvaj, keď voda vrie, má 100 °C?
Hej.
A si si istý?
???
Poznámka:

1) Skúste sa pozrieť do tabuliek, pri akých podmienkach je určovaná teplota varu kvapalín.

2) Čo tak zobrať teplomer a overiť si to?


Date: 18. X. 2002

Pomenovanie pre vodorovný vrh:
Vrh priamo vpred!

Date: 15. X. 2002

Pán profesor, tá hmotnosť má byť v metroch, však?
?!? :-)

Date: 18. X. 2002

Otázka: Aká je teplota tej zohriatej vody?
Reakcia: študent vytiahne teplomer z vody a asi po pol minúte zahlási: Ono to stále klesá ...
A prosím vás, teplotu čoho vlastne meriate?
No predsa vody!!!

Date:18. X. 2002

Výrok: Voda, ktorá sa zohrieva na variči, je na spodku chladnejšia ako na vrchu ...
Moja reakcia: Ako ste na to prišli?
No je to tak, ako so vzduchom, chladnejší je dole a teplejší hore!

Date: 18. X. 2002

Tá hustota sklennej guľky je taká istá ako vody?
??? :-)

hore